لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30311794 محمد مهدی رفیعی لیاولی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
2 30311679 امیر رضا عبداللهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
3 30096991 امیرمحمد چکنهء کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
4 30278126 حسام دانش پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
5 30323014 نیما گل پور حسنعلی ده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
6 30096876 شهداد پورسلیمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
7 30267451 هاشم رجب زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
8 30097321 فرزام صادقی لیچائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
9 30311584 مهران احمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
10 30097050 رضا نصری همپا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
11 30311682 فرهاد ضیائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
12 30097283 حسام پاپی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
13 30311807 امیرمحمد طلایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
14 30311804 ابوالفضل آقایی زیدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
15 30333931 محمد مهدی اقلیدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
16 30097304 سیدسبحان حسینی شموسکی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
17 30063493 عليرضا كنعاني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
18 30071802 دانيال گلي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
19 30097625 میثم ابدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
20 30333899 امیرمحمد اسپو کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
21 30097737 علي زينلي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
22 30065618 محمدامين بلوچي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
23 30311665 پارسا مهرابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
24 30042339 اميرحسين اسماعيلي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
25 30311384 محمدصالح حقایقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
26 30097259 مصطفی کیخا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
27 30311516 محمد فصیحی رامندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
28 30059984 محمد حسين محبي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
29 30311768 پرهام فردین کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
30 30333719 محمد مکاری تفتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
31 30311713 محسن مجیدی روچی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
32 30311757 فواد سلیمانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
33 30097315 محمدرضا يعقوبي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
34 30311696 امیرحسین اسدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
35 30051379 محمد رسولي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
36 30333797 محمدآرمان همت پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
37 30097621 امیر عباس قنبری توچایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
38 30311746 محمد عراقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
39 30071300 علي خمر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
40 30058634 اميرحسين بديعي کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
41 30311318 امیرعباس اکابری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
42 30311689 محمدجواد اکبری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
43 30072611 علي اصغر پورقنبر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
44 30266223 سید محمد امین صالحی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
45 30096707 محمدمهدی مشایخ صالحانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
46 30096843 علی اکبر رمضانپور حاج ابراهیم دهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
47 30311809 علی نجفی کرسامی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
48 30097176 حمیدرضا مهدی پور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
49 30096640 سبحان براری اطاقسرا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
50 30064364 عليرضا اميني کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
51 30070959 ابوالفضل براري کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
52 30097208 عرفان رضایی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
53 30139920 محمد حسين زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
54 30311673 علیرضا اختری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
55 30097110 آیدین علیزاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
56 30094571 ابوالفضل کرمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
57 30333709 مجتبی رضائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
58 30096534 مرتضی ملکی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
59 30333694 محمدرضا فصیحی رامندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
60 30301307 متین درزی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
61 30193015 محمدسعید سعادتمندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
62 30311651 سعید محتشم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
63 30097177 نیما یادگار کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
64 30311552 نیما عارفی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
65 30182304 محمدرضا خانی کوچکسرائی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
66 30096901 محمد پارسا فرامرزی کامرانی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
67 30095102 مجتبی پیوندی نژاد مقدم کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
68 30097707 علی اسماعیل زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
69 30097216 محمدمهدی سالاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
70 30097802 مازیار حبیب پور کارسیدان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
71 30267080 محمد جواد پوررودخانه کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
72 30095090 محمد حسن نعمت اللهی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
73 30097114 متین اسماعیلی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
74 30267003 امیرمحمد شریفی سندی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
75 30093680 محمدرضا سواری دهقی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
76 30266877 امین حبیب اله زاده کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
77 30311640 ماهان داداشی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
78 30096799 محمد حسین خلیلی اواتی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
79 30097668 محمدرضا ترابی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
80 30097004 مصطفی پورحسنی جفرودی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
81 30299880 مهدی اسرافی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
82 30097206 علی اصغر حیدری فرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
83 30096850 سپهر عربی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
84 30311418 دانیال یارکه سلخوری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
85 30097185 علیرضا اسکندری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
86 30311675 یاسین خورسند کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
87 30311446 احمدرضا رستمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
88 30333352 سیدمحمد بهدست کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
89 30060798 مهدي بزرگمهر کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
90 30097753 عادل آذرنیا کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
91 30311766 سیاوش یار احمدی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
92 30129721 محمدرسول پیراسته کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
93 30097072 محمدامین رستمی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
94 30266984 امیر حسین بمان زاده گاوافشاری کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
95 30322074 امیر آریا علافی اسکویی کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
96 30266719 امیرحسین محمدپور کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
97 30096905 محمد حسنیان کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
98 30265974 اشکان غلام زاد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم
99 30095420 علی محمد مهرافروز فرد کــومیــــته نوجوانان -- پسران -- منفی 47 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.