لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267729 نسیم عطائی ساربانلار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
2 30098149 فاطمه داداشی آخورسری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
3 30267828 سیده فاطمه زهرا رجبی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
4 30095880 محدثه فیض اللهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
5 30267673 زینب بهرامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
6 30267720 فاطمه ولیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
7 30267235 آتنا فولادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
8 30095153 صدف محمدیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
9 30095155 زهرا شیرزادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
10 30267653 کوثر هرمزیانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
11 30267236 ترانه بوچانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
12 30068904 مرضيه باوندپور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
13 30095467 ُساناز سلطانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
14 30160918 فاطمه جعفری نیا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
15 30267717 مریم خرم کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
16 30267617 شقایق ولی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
17 30267694 سیده فاطمه صفوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
18 30172162 سحر باقر پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
19 30267684 زهرا سادات موسوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
20 30267671 شیدا عباسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
21 30245028 مهلا سادات باقری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
22 30058730 مهسا رزمجو کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
23 30267663 فاطمه زهرا نصیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
24 30267643 فاطمه جمشیدزاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
25 30267634 لعیا نوازی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
26 30094386 ساینا غلامی شولی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
27 30160910 کیمیا یوسفی براردهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
28 30267513 ستایش قبادی راکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
29 30098034 انسیه سطوت کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
30 30098395 مبینا امتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
31 30073022 آتنا محسني نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
32 30267595 سیده بتول حسینیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
33 30096227 مائده لاری نوغان سفلائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
34 30082578 اسما ملک پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
35 30065091 ستايش نادري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
36 30065099 مهلا فتاحي نصر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
37 30161991 مبینا علیپور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
38 30267483 دنیا فلاحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
39 30267537 میمنت عزیزی نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
40 30234338 روژان اسمعیلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
41 30160387 صبا نیک زاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
42 30267400 نازنین اکبری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
43 30267510 عارفه بهرامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
44 30267504 محدثه غلامحسینی سیمیاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
45 30065880 مليكا احمدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
46 30267489 نجمه الهيان زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
47 30069301 كوثر رفيعي نسب کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
48 30094440 سوگند غلامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
49 30266381 رقیه جمال لیوانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
50 30095685 رزا طهماسبی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
51 30160760 زهرا نجار درون کلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
52 30213247 فاطمه عتابی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
53 30267381 فاطمه ایمانی کیاسری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
54 30095644 حنانه سیفی دلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
55 30161370 مریم الهی سرخه لیژه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
56 30267328 نازنین بیگ محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
57 30266961 زهرا حملی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
58 30160983 کوثر نیک پور یادگاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
59 30267346 حدیثه نامدار گلمایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
60 30160881 زینب رنجبر کاشی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
61 30267342 مهسا فلاح قادیکلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
62 30160891 فاطمه برزگر کلمری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
63 30160884 مریم براری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
64 30267340 آتنا اسمعیلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
65 30043968 درسا قاسم نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
66 30266583 پریناز محتاچی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
67 30267012 مهشید اویسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
68 30267304 محدثه رضایی مسجد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
69 30267285 ریحانه سلیمان زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
70 30267271 فاطمه سلطانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
71 30266048 فاطمه اسدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
72 30267278 فاطمه میرزائی بنفش تپه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
73 30213384 سیده فاطمه موسوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
74 30109085 مهدیه بیات کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
75 30267128 عسل کرمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
76 30062135 فاطمه زهرا صولتي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
77 30062668 سيده سحر اکبرزاده اطاقسرا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
78 30070653 كتايون بوجار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
79 30069028 مهلا پور شيخ علي اندوهجردي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
80 30063465 زهرا ابراهيمي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
81 30063466 فاطمه ابراهيمي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
82 30063471 مبينا محمدرضائي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
83 30043107 مبينا اسدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
84 30267210 زهرا شهمرادی هفت چشمه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
85 30182690 زهرا نجاریان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
86 30213477 آیدا سفیدپری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
87 30108852 الهه یخکشی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
88 30061337 كوثر زاهدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
89 30267176 فاطمه رحیمی پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
90 30094353 رقیه منصفی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
91 30213741 فائزه حبیبی فولادوند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
92 30266962 سیده هستی خاکباز کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
93 30213736 نادیا لشنی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
94 30160909 سوسن حقی نشرودکلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
95 30058259 آيه باقري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
96 30160801 فاطمه زهرا نوری قارانسرائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
97 30160719 مهدیه افرا بندپی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
98 30160715 کوثر ذاکری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
99 30097903 فاطمه عمادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
100 30119371 فروزان مرادیان هفت چشمه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
101 30058073 نگين دريسي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
102 30161325 زهرا علی زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
103 30267076 فاطمه فردوسی پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
104 30037557 فاطمه عزيزي خضري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
105 30267009 مهدیه حسن پوربورخیلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
106 30265656 فاطیما خلیجیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
107 30094421 عذرا باباجانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
108 30160755 محیا محمدی سرکامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
109 30266694 یلدا هاشمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
110 30266496 فاطمه سعادت کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
111 30150270 محدثه آزاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
112 30172181 هستی بیرانوند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
113 30266875 معطومه گرمابی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
114 30067662 فاطمه صفري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
115 30265804 مهدیه فرامرزی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
116 30160475 فاطمه یوسفی دهنوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
117 30160476 بهاره سلیمانی دهنوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
118 30160941 فاطمه کرمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
119 30213493 نیلوفر شلال وند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
120 30095012 سيده مريم حسيني كوهي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
121 30160678 فائزه شاملی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
122 30266573 ام البنین محمودی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
123 30150329 ستایش حسن پور آهی دشتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
124 30213764 یاسمن توانا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
125 30192972 نادیا نجیب زاده وامق آبادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
126 30265622 سارا رحمانی داوری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
127 30266588 مریم میرزایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
128 30093595 نسترن صارم کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
129 30265572 شیوا سامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
130 30098166 ستایش یونسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
131 30265956 مبینا قلی پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
132 30057008 روژان رهنما کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
133 30062097 مبينا محسني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
134 30266344 تینا قلی زاده سیاهکلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
135 30266371 آیلین نیکخواه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
136 30082900 سارا کهندل کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
137 30266411 سارا زمانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
138 30266405 افسون بذرکار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
139 30108772 عاطفه سعادتی مغانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
140 30160507 سارا شریفی اسدی ملفه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
141 30040080 فاطمه كاظمي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
142 30265281 مریم دریجانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
143 30265450 شیلا اسکندری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
144 30265769 شادی سلحشورنیا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
145 30098305 ریحانه شمس الاهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
146 30098300 حانیه محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
147 30266075 محدثه حیدری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
148 30266071 سارا جسمانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
149 30097976 عسل جمالی مقدم سیاهکلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
150 30266076 نرگس حسنی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
151 30097966 زهرا بزرگ پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
152 30098392 فاطمه کفاشی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
153 30097857 زهرا عباسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
154 30083007 ستایش شعبانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
155 30265965 شیوا سادات کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
156 30265879 زهرا سیاوشی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
157 30192895 مائده زیار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
158 30068659 محدثه خدري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
159 30265637 زهرا بازگیر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
160 30244946 سایه ناروئی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
161 30161979 رویا کریمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
162 30119321 فائزه ابراهیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
163 30109092 فاطمه اکبریان گلیردی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
164 30082942 زهرا صفائی امجز کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
165 30265853 ملیکا محتشم زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
166 30095551 فاطمه غلامی نظرآباد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
167 30095687 حدیث کاظم لو کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
168 30072847 مبينا غلامي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
169 30150182 سیده تهمینه عمادی ولیکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
170 30160716 لعیا میرشکاری دهکهان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
171 30094562 محنا پوراحمديان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
172 30060229 زهرا رضازاده زاهدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
173 30150188 سیده محبوبه جعفری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
174 30097835 فاطمه فلاح مرسلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
175 30094486 آمنه عشایری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
176 30053866 مرجان ملك پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
177 30068688 طاهره آتش بهار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
178 30265392 الناز یار احمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
179 30067870 فائزه طوسي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
180 30070248 شكيلا خادمي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
181 30139927 نيلوفر عليزاده سلاله کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
182 30150148 زهرا زودبین کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
183 30139916 محدثه کدخدایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
184 30160775 مهرناز وطن خواه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
185 30139946 زهرا بابایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
186 30098037 مبینا اسدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
187 30054792 مريم كنعاني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
188 30160903 حنانه صالحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
189 30098640 آرزو رضایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
190 30244436 پیمانه دریس دورقی اصل کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
191 30063227 آرينا ايرجي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
192 30161545 مبینا احمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
193 30108823 ماهک نجفی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
194 30161987 مهشید سلطانی قلاتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
195 30213527 مائده سعیدی ابواسحقی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
196 30160391 مهلا داس زرین کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
197 30255286 زهرا سا دات رهنمایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
198 30224188 آیدا نادری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
199 30255206 طیبه موسیوند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
200 30160805 نیکو حسین نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
201 30224100 فردیس امیدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
202 30096296 نرگس صالحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
203 30083100 فاطمه رضائی ملایری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم
204 30097871 مریم رستگار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 47 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.