لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267830 عسل صحرانورد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
2 30267831 غزل صحرانورد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
3 30267806 لیلا قهرمانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
4 30095574 مبینا قمری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
5 30109202 مریم عبدلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
6 30267731 مریم ناصری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
7 30267239 زهرا نوری باغنی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
8 30267687 یاسمن حسن آبادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
9 30109177 مریم پیروی سفیده خوان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
10 30095466 آتوسا گلشاد نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
11 30267722 رقیه مسافر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
12 30267690 سروه نیازی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
13 30267688 مائده محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
14 30070659 زينب جعفرنژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
15 30160572 الیسا سرحدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
16 30052896 مهسا رمضاني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
17 30051771 مهديه سليماني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
18 30267623 سارا میرزایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
19 30267519 معصومه سلحشوری فر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
20 30069157 فاطمه ستوده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
21 30267586 ساجده ساجدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
22 30068131 فاطمه صمدي اندزقی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
23 30161096 کوثر مرادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
24 30266529 شقایق دهمرده جعفری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
25 30094842 تینا کاظمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
26 30267552 شفق علیخواه مقدم کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
27 30267553 معصومه احمدی طیفکانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
28 30160758 مه تا محمدی سرکامی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
29 30267549 صبا کاظمی زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
30 30043116 فائزه ميري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
31 30267467 فاطمه طاهری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
32 30067737 عسل حاجيان رکنی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
33 30244596 یاسمن ربیع زاده هفشجانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
34 30267397 فاطمه مظاهری تهرانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
35 30062536 مهنا ميرزايي گله کلائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
36 30267439 ملیکا شیروانی ازناوله کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
37 30267437 غزال حیدری سودجانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
38 30266310 پریا وقری مقدم کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
39 30109077 مهدیس فتاح پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
40 30073021 بهار حضرت بيگي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
41 30095481 غزل ایوانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
42 30095480 عسل ایوانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
43 30039941 پرنيا نوروزي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
44 30160933 سیتا ندائی قارقشلاقی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
45 30267350 سیده سارینا جمشیدی نیکو کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
46 30109128 اسماء گودینی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
47 30266602 رازیه مروتی آذر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
48 30266746 فهیمه حسین زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
49 30054094 نادين حسن زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
50 30244953 سوگند بهمنی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
51 30095249 الناز قربانی پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
52 30108851 شکیلا شجاعی فر لقانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
53 30095051 فاطمه رنجبر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
54 30161919 حنانه محمودیار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
55 30095060 مرضیه رحیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
56 30267301 مبینا سادات نیک زاد لاریجانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
57 30045739 ريحانه نوروزي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
58 30192988 مبینا طیاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
59 30265888 مائده اردلانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
60 30108716 زینب موسوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
61 30267225 هیوا امام قلی تبار ملکشاه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
62 30095688 یاسمن یارجانلی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
63 30267226 مریم گرجی مهلبانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
64 30073623 مائده بخشي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
65 30213382 سیده نرگس موسوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
66 30058254 مهسا آخشيج کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
67 30160612 مهديس انهاري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
68 30192866 سمیه قربانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
69 30234364 اتنا الیاسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
70 30161019 آیناز ملک محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
71 30069027 نيلوفر نخعي سروداني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
72 30160656 فاطمه شعباني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
73 30267185 آیدا جوادی فر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
74 30267209 فاطمه کریمی کاکاوندی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
75 30244754 مهسا سلیقه دار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
76 30160732 سیده زهرا حسینی رستمکلائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
77 30213551 فاطمه حسن پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
78 30267131 یاسمن رئیسی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
79 30108708 الهه حسینی ایوکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
80 30069217 ستايش سلاطي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
81 30108996 معصومه صفی خانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
82 30160892 عسل رشیدی فر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
83 30093434 فاطمه بازیار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
84 30072903 رويا اقبالي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
85 30063366 فاطمه وزيري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
86 30063284 فاطمه بداق کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
87 30043187 صبا اميريان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
88 30266549 آنیتا شمسی پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
89 30266788 رقیه حاجیلرلاهرود کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
90 30068634 نگين نجفي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
91 30038067 اسماء كريمي راد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
92 30266572 فاطمه پورحسن زویداوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
93 30266774 سیده سارا پژمان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
94 30266637 مهدیه رسولی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
95 30266294 زهرا زواری بصیر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
96 30266261 محدثه محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
97 30266871 مائده اودک کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
98 30067663 حنانه صفري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
99 30160899 ساغر علی جانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
100 30265375 تهمینه طالبی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
101 30161018 ایلار حسین زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
102 30094973 فاطمه قائدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
103 30244868 زینب سهرابی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
104 30266684 فاطمه پورجعفری مقدم کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
105 30058244 نگين نبات پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
106 30266307 کیمیا گله داری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
107 30265979 کیانا رضایی نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
108 30094581 مبینا سلیمانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
109 30266545 بیتا کوچکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
110 30161637 مهشاد معماری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
111 30098509 زهرا امیرحسینی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
112 30098174 فاطمه رستمی روهینا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
113 30094636 الناز خدیوزاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
114 30245018 ساجده رضایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
115 30266184 سارینا فتحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
116 30098595 عسل مرادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
117 30266302 مهشاد فلاخیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
118 30160640 دریا شجاعی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
119 30095044 نازنین زارع کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
120 30266159 حنانه رشیدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
121 30266072 فاطمه محجوب محمدجانلو کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
122 30160735 سیده فاطیما تقوی سنگدهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
123 30266078 المیرا زارعی اسکی کند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
124 30266052 شیوا شفیعی چپی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
125 30060759 حديثه حسن زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
126 30265742 مریم نصرالهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
127 30012745 نگار شهرياري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
128 30095701 مائده مومنی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
129 30265994 سیده ساجده موسوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
130 30265993 هانیه باقری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
131 30265680 مبینا امانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
132 30095649 آرزو سعادت خواه چوری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
133 30055058 مبينا لاري زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
134 30096946 شیما سیدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
135 30160845 یلدا سلیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
136 30265437 ریحانه فلاحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
137 30071948 فائزه علامي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
138 30265466 فاطمه چنگائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
139 30094218 فرنوش نورصبحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
140 30097082 فائزه اصغری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
141 30109106 مهسا نوروزی نسب کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
142 30095275 ریحانه رحمتی دانش کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
143 30150288 کیمیا انداز کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
144 30244757 پریا شیرزادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
145 30094620 فائزه قلی پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
146 30109143 فاطمه اندایش کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
147 30129628 سیده ستاره میرواحدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
148 30096881 سارا یعسوبی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم
149 30224165 یاسمن محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- منفی 54 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.