لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30161526 طوبی سلیمانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
2 30267614 نگین پرستش کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
3 30267805 زهرا قهرمانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
4 30267782 زهرا شفیع کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
5 30067950 ستاره صمدپور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
6 30095675 فاطمه کاویانی شندی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
7 30095151 نگین چناری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
8 30267657 فاطمه فرخی ورمله کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
9 30058248 فاطمه آخشيج کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
10 30267714 اسماء تیشه کلخوران کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
11 30044520 زهرا پورعباسي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
12 30267471 فاطمه امجدیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
13 30055590 نرگس محمدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
14 30267558 محدثه دلنوازی آذر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
15 30267485 الهه عادلی اصل کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
16 30267280 پرنیان نوروزی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
17 30267039 لیدا ربیع خان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
18 30161032 ژینا امیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
19 30050183 كيميا خاني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
20 30267593 مهرانه کشاورز کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
21 30108855 نرگس جعفری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
22 30267562 هدیه مهرداری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
23 30072328 ساجده درويشي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
24 30094859 ثنا نگهدار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
25 30000099 درسا حاجي خاني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
26 30267478 نگار مرادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
27 30119359 فاطمه ابوالفتحی روزبهانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
28 30109209 تینا سلیمی روزبهانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
29 30160384 حٌدیث عشیری فرده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
30 30160778 كوثر فضلي پور خيلي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
31 30072969 كوثر مراديان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
32 30053280 هانيه بدري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
33 30267457 ستایش فلاح سلوکلایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
34 30055546 فاطمه برزگر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
35 30033785 يسرا كاظميان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
36 30267375 زینب روزبهانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
37 30267384 نرگس انصاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
38 30267360 شهرزاد اکبر کرمانی نژاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
39 30266958 زهرا معتمدی ساری خانلو کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
40 30048777 محدثه اسدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
41 30267329 شکیلا خلفی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
42 30267334 زهرا جهانگرد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
43 30267330 زهرا احمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
44 30267327 نیکی نظری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
45 30267345 فاطمه قورئیان نجف آبادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
46 30160876 هدیه اسدی سمسکنده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
47 30182352 شقایق مظاهری نصر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
48 30265715 فاطمه موسوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
49 30266609 آرینا معروفی سیابان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
50 30266590 زینب اضعری زیاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
51 30095536 یگانه رحیمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
52 30213722 ثمین میرزایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
53 30267288 نرگس نصیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
54 30267289 کوثر نقی پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
55 30267227 مریم همایونی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
56 30073622 زهرا احمدپور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
57 30109136 مهسا فتحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
58 30267231 زینب مهدی پوراوجاکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
59 30267093 فاطمه حسینخانی جواران کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
60 30072942 آيناز فرزانه سادات زارنجي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
61 30061349 يگانه خواجه كلائي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
62 30267092 الهام همتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
63 30267123 آناهیتا بازپرواز کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
64 30267119 حدیث امیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
65 30161372 مریم جمال زاده قوجه بیگلو کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
66 30066935 سارا تيموري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
67 30160767 فاطمه قادی صاحبی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
68 30267097 فاطمه گرگانی فیروزجائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
69 30266986 ستایش عزیزی تونابی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
70 30109263 زهرا سیاری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
71 30160777 عارفه آریان فر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
72 30161022 جوانا رسولی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
73 30161027 آذین احمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
74 30109153 الیا صالحی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
75 30267065 فاطمه نیکینام کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
76 30267014 مهدیه قربان المشیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
77 30266954 مبینا غنی زاده آقبلاغ کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
78 30095241 صبا دومیرای کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
79 30095203 سحر امیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
80 30095634 نازنین ترکارانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
81 30096753 الناز شریف زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
82 30266536 فاطمه رنجبر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
83 30097846 زهرا محمدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
84 30095629 نساء کاظمی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
85 30234297 بیتا حبیبی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
86 30042370 شادي چامه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
87 30266758 سعیده نعمتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
88 30266804 شیدا افکار کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
89 30032203 حانيه بيك کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
90 30223917 زهرا مهدوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
91 30094788 شیدا مشرفی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
92 30266859 هانیه اسدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
93 30266888 زهرا فضلی ملاقاسم کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
94 30161244 زینب طاهر آبادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
95 30027905 لاوين قلاويسي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
96 30172177 پرستو علی پورمرادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
97 30034492 هانيه كريمي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
98 30266858 مهدیه مستجابی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
99 30069084 سارا لطفي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
100 30020311 ريحانه نصرتي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
101 30119328 مبینا فلاحتی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
102 30162070 زینب سوری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
103 30160950 نسترن عابدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
104 30094952 کیمبا عابدی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
105 30098173 منیره وحدانی پارسا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
106 30055133 فاطمه محمدبيگي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
107 30028073 غزاله علي نيا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
108 30266618 سیده ساغر پولادرک کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
109 30083032 محدثه شفیعی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
110 30109108 هنگامه بی غم لسکوکلایه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
111 30266024 مبینا رحیمی نیا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
112 30096815 روژینا لونی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
113 30063373 زهرا شفيعي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
114 30045648 ستايش صالحي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
115 30095029 فاطمه حکمت گل مکانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
116 30082780 زهرا طاهری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
117 30161630 پریسا مستاجران گورتانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
118 30161613 زهرا هاشمیان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
119 30266541 معصومه خیری کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
120 30095108 الهام سادات موسوی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
121 30266428 فاطمه محسنیان کوچکسرایی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
122 30072967 مريم شكري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
123 30061960 وصال حسيني صادق کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
124 30061951 فاطمه بلوچ محمد مرادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
125 30094975 هستي غضنفري گوغري کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
126 30266391 الهه زمین پیما کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
127 30094293 زینب نوربخش کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
128 30266341 سیده مریم سادات مزنگی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
129 30160339 رقیه مهدی زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
130 30266224 یکتا شخصی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
131 30266177 سید فاطمه کریم پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
132 30095039 آرزو عوض آقائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
133 30182279 مبینا بیات کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
134 30266066 ریحانه شوریابی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
135 30213297 مبینا کشاورز مورچگانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
136 30043124 سيده مبينا موسوي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
137 30098498 آیناز برزگرکوتنائی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
138 30266055 هستی سراج کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
139 30255154 الهام باقرپور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
140 30094021 نرجس نامجو علی ابادی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
141 30161837 راحله زمانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
142 30083121 نادیا طالبی برام کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
143 30072846 عسل شريفي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
144 30072848 فاطمه پيغمبرزاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
145 30094499 نازنین بهره بر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
146 30160766 زهرا عالم جانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
147 30097854 زهرا آهنگرانی فراهانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
148 30108790 فاطمه ملاشاهی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
149 30050275 مهسا بيرانوند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
150 30094750 فاطمه مبینی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
151 30060852 نيكناز اميدي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
152 30234270 عاطفه خسروی جزی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
153 30265722 هستی سپهوند کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
154 30265714 فاطمه رئیسیان زاده کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
155 30094638 محدثه گودرزوندچگینی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
156 30149995 عسل کیا روستا کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
157 30069741 پگاه صادقي پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
158 30069503 مليكا برزگر کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
159 30055057 مهسا خليلي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
160 30094532 فاطمه بخشایشی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
161 30244435 ساره برومند پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
162 30064283 محدثه كيماسي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
163 30073736 آيلين علي خاني کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
164 30094572 ملیکا خسروی اصیل کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
165 30265384 فاطمه واعظی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
166 30094505 شیدا همتی هزاوه کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
167 30021042 سيده كوثر كاري پور کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
168 30161544 زهرا عرب زاد کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
169 30083409 ریحانه ترکان کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
170 30265363 سیده کوثر عمادی ولیکی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
171 30051072 سارا هاشمي کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
172 30244766 فاطمه پورفاضل کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
173 30065222 نرگس اندايش کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
174 30094555 نگین اسمعیلی میقانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم
175 30095031 نازنین یوسفی فرد ناغانی کــومیــــته نوجوانان -- دختران -- مثبت 54 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.