لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267809 آسیه نادری درشوری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
2 30098223 مرضیه هادی لو کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
3 30109151 محدثه نوجوان کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
4 30046658 ثمين رنجي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
5 30266957 سحر کاظمی آرپناهی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
6 30266638 زهرا باقری قطاربلاغی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
7 30267739 مریم مرادی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
8 30109268 شقایق ملکی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
9 30119349 فاطمه مقدسی کوزه کنان کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
10 30040597 مريم خيري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
11 30057517 سيده پريا حسيني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
12 30070587 مهتاب رنج زاد صورتي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
13 30267695 نرگس ریاحی جزی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
14 30161621 مینا تاجمیر ریاحی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
15 30071853 تارا جعفري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
16 30034826 موژان ناصرنيا کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
17 30267575 احلام عذار کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
18 30267605 دنیا عبدی نژاد کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
19 30267566 معصومه مزیدی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
20 30033141 مليكا عزيزي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
21 30267567 نرگس فرج کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
22 30267560 نگار نجاتی زاده کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
23 30267425 مدیا منوچهری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
24 30055547 حنانه رحماني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
25 30267517 سایه امیرزاده گوغری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
26 30093778 سحر باقری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
27 30267158 گلشید بابادی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
28 30223951 فاضله رضایی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
29 30266665 مليكا عسكري زاده کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
30 30069908 فاطمه غزالي میاندوآب کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
31 30267434 مهسا امینی هرندی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
32 30267152 الهه حاتمی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
33 30067641 سارا علي بابازاده کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
34 30082600 فاطمه منتظریان کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
35 30265709 سمیرا یزدانی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
36 30046084 نگين ابراهيمي تازه کند کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
37 30037140 متينه رحمت پور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
38 30048628 ياسمن صافي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
39 30034418 نگين مهديون کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
40 30098555 مهسا موصی وند کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
41 30267292 سارا صالحی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
42 30267269 تینا حجتی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
43 30094743 نرجس کاویانی آهنگر کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
44 30267290 فاطمه سهامی علی محمدی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
45 30095258 بیتا چله دوان کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
46 30160548 مریم موسائی باغستانی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
47 30060408 زهرا حقيقي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
48 30057383 فاطمه خواجوند. کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
49 30057978 عرفانه مساح کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
50 30172180 مبینا بازگیرریمله کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
51 30266217 پرستو شیعتی بلشمنه کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
52 30266625 فاطمه معافی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
53 30119332 نرگس نظری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
54 30267073 نغمه نازپرور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
55 30267058 فرینا فرهادکیایی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
56 30266800 رعنا رست کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
57 30053451 مائده سهرابي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
58 30098197 فاطمه حیاطی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
59 30150086 متینه هوشیار گلشن کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
60 30119341 ستاره خاکپور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
61 30043188 پرينا کريمي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
62 30119297 زینب شیخ حسن ارباب کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
63 30109103 شکیلا فلاح کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
64 30266439 مریم مقدسی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
65 30108899 ساحل عصمتی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
66 30265925 ام البنین جعفری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
67 30213492 ترانه توکلی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
68 30266886 فاطمه امیری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
69 30098083 هانیه کماسی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
70 30265973 زهرا فتاحی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
71 30013303 آرزو لونجي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
72 30062576 انيس سادات حسيني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
73 30057979 يگانه شهپري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
74 30095333 نسترن آورند کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
75 30073561 مژده كاظم نسب حاجي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
76 30025026 مبينا عيوض زاده کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
77 30094584 مریم چوبکزن کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
78 30073040 ياس نصيري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
79 30042761 مهشيد سليماني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
80 30062896 زهرا سرداري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
81 30266650 فاطمه رستمی زاده باقرآباد کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
82 30266605 مهلا شجاعی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
83 30095120 محدثه بالازاده کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
84 30064311 الهه اكبري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
85 30161616 ملینا فتحی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
86 30069221 فاطمه ياحي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
87 30094909 ماریا حسین نیای سلیمی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
88 30095096 فاطمه منصوری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
89 30093648 کیژان فقیری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
90 30160646 نیلوفر جعفری تیرتاشی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
91 30043699 عاطفه جهانگيري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
92 30054298 مونا ناصري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
93 30109124 پریا حیدری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
94 30039186 فاطمه زهراكار کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
95 30042544 تينا شعباني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
96 30266070 حانیه باقریان زینکانلو کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
97 30042774 محدثه مرادي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
98 30108962 آتنا گرامی پور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
99 30109031 شقایق حق بین گله پردسری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
100 30067644 مائده مكاري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
101 30098303 محدثه سادات حسینی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
102 30161382 فاطمه روستائی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
103 30150302 سحر امیری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
104 30042894 زهرا طاهري کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
105 30058706 فاطمه الزهرا عابدي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
106 30095094 زهرا مصطفائی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
107 30055129 نازنين بخشي کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
108 30024920 شيما شيردل کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
109 30051068 آيتك نظرپور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
110 30265615 فاطمه حسینی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
111 30265578 سیده کیمیا جلالی پروین کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
112 30095227 فاطمه براتی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
113 30095099 حنانه علی زاده کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
114 30108694 فائزه اندرخور یامچی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
115 30098466 محدثه عظیمی زره ناس کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
116 30182568 فاطمه مرادی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
117 30098435 ساحل پورصفایی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
118 30093440 نگین تیموری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
119 30096353 رعنا شیر محمدی کوهانستانی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
120 30119317 بیتا بتوئی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
121 30172223 زهرا کریمی چرمهینی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
122 30049108 شادي رفي پور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
123 30095036 پریناز فرد کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
124 30223972 فاطمه ماشالهی کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
125 30053885 پروانه سليماني کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
126 30098043 ملیکا بیرقی احمد آباد کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
127 30094053 نجمه مختارپور کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
128 30082407 رکسانا سوری کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
129 30053376 مهرانه فرح بخش کاتا انفرادی جوانان -- بانوان
130 30068959 كيميا سعادت کاتا انفرادی جوانان -- بانوان

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.