لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30244727 مریم رضایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
2 30267853 المیرا رمضانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
3 30267563 سیده هانیه هاشمی کروئی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
4 30267798 مهسا طاهری فرد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
5 30119349 فاطمه مقدسی کوزه کنان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
6 30095484 نگیم شمسی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
7 30095489 مارال فخاری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
8 30267715 فاطمه سیاری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
9 30267659 هانیه سقایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
10 30161621 مینا تاجمیر ریاحی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
11 30267646 مریم مهدوی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
12 30082481 نگار گراوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
13 30182540 زهرا ایزدی چم خرمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
14 30095477 یگانه رشیدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
15 30072331 منور بادي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
16 30098425 کوثر نوازنده تیرکلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
17 30072592 نگين اسمعيلي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
18 30095697 ساحل الياسي رمضاني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
19 30055991 نگار يعقوبي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
20 30108882 الهه آبخوست کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
21 30043188 پرينا کريمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
22 30094529 سیده اسماء دوگوهر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
23 30267405 معصومه غلام پور سید کلایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
24 30267326 سیده زهرا رضوی ساداتی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
25 30095027 lمائده یزدانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
26 30064610 زهرا ابراهيمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
27 30058228 مريم يكه جاويد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
28 30267292 سارا صالحی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
29 30050831 فاطمه تقي كاکو کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
30 30267275 صدیقه قاسمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
31 30266584 فاطمه صادقی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
32 30267324 نگين اميري ساماني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
33 30213245 کوثر مهجوری کفشگری کلا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
34 30108714 رقیه سادات موسوی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
35 30095222 نازنین زارع سخویدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
36 30109040 مریم معصومیان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
37 30060299 حنانه رنجبران بنه کهل کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
38 30069743 الناز ملايي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
39 30160734 سیده فاطمه حسینی رستمکلائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
40 30108692 سوگند گرزین صنم کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
41 30095717 معصومه صفری نوید کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
42 30053867 تينا نصيري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
43 30097832 زهرا جهانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
44 30056925 الناز يوسفي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
45 30266321 سوگند مهربانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
46 30022718 فرناز محمدي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
47 30265925 ام البنین جعفری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
48 30266487 مریم باقری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
49 30266435 طوبی خنده رویان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
50 30266436 نرگس مرادی کراده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
51 30098446 کیمیا اصغری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
52 30061331 فاطمه نجار خطير کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
53 30266894 هلیا آوری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
54 30064665 آيلار طهماسبي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
55 30098623 الهه کنطورچیان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
56 30119325 هستی سپهوند کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
57 30182644 زهرا باقری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
58 30056212 زهرا تشكري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
59 30094584 مریم چوبکزن کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
60 30013302 سميه شعباني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
61 30109131 فاطمه باقری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
62 30063397 فاطمه مهدي زاده کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
63 30094667 نازنین نجیب زاده وامق ابادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
64 30064311 الهه اكبري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
65 30266539 زهرا کلهر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
66 30265806 مریم پدپور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
67 30082618 آیگین اسفندیاری بیات کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
68 30068776 فاطمه تقوي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
69 30055039 زهرا بابايي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
70 30098325 مطهره جمالی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
71 30042761 مهشيد سليماني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
72 30071618 كوثر سلطان پور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
73 30108870 زهرا بابائی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
74 30266306 فاطمه ربیعی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
75 30094691 ریحانه نوری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
76 30160501 زهرا بیانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
77 30039186 فاطمه زهراكار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
78 30095291 زهرا سمیعی کندازی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
79 30095016 زهرا کریمی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
80 30266216 دنیا کامران فر کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
81 30266215 فضه حجاز کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
82 30129601 هانیه مختاریان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
83 30094627 لیلا برجعلی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
84 30071623 سارا صابر نوچمني کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
85 30098417 سارا قاسم نژاد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
86 30266070 حانیه باقریان زینکانلو کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
87 30182273 یاسمین لطیفی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
88 30266079 فاطمه احمدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
89 30053259 آرميتا اخوان جورشري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
90 30059265 فاطمه سلطاني نژاد کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
91 30093533 ایدا نیکویی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
92 30266094 الهه رضاپور کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
93 30149988 زهره بخشی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
94 30160714 معصومه محسنیان قادیکلایی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
95 30098191 فاطمه محمدشریفی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
96 30109020 نساء اصغری عطار کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
97 30109088 مریم پرتوی نیا کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
98 30098064 الهه نیک پور حرجندی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
99 30094785 کیمیا کیانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
100 30039433 ساحل تيموري کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
101 30071944 الهه هزاريان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
102 30071947 زهرا كاظمي کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
103 30093440 نگین تیموری کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
104 30098531 تارا محمدی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
105 30095642 فاطمه دی ابادی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
106 30172223 زهرا کریمی چرمهینی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
107 30160857 مه سیما رباطی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
108 30098445 رقیه بنداد کرمانی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
109 30034046 فاطمه نودهقان کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
110 30095057 مرضیه فدوی کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم
111 30094542 زهرا سخایی منش کــومیــــته جوانان -- بانوان -- منفی 48 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.