لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30267533 امیر محمد هوشیار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
2 30267527 نوید شفائی مقدم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
3 30129546 محمد شاکویی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
4 30267344 علی جباری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
5 30267395 امیرحسین صادقی کردمیری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
6 30267475 نیما خراسانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
7 30109243 آیت نوشاددل کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
8 30129473 مهدی موگوئی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
9 30098416 آرین پورمحمد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
10 30244406 امیر رضا ذوالفقاری کیاسری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
11 30095831 رضا قره پور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
12 30267222 رضا حیدری اصل کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
13 30042418 مهدي زال کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
14 30267193 مصطفی پورامیدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
15 30129467 معراج زمانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
16 30047835 پارسا نقدي‌نيا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
17 30094108 علیرضا بیرامی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
18 30065329 بنيامين شاهوردي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
19 30109217 علی محمدی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
20 30056937 اميرحسين اختري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
21 30094109 امیرحسین بیرامی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
22 30109102 امیرحسین ضابطی گوکه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
23 30266647 سروش تفضلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
24 30098583 امیربهادر سبحانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
25 30119301 رضا بیگدلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
26 30266629 علی محمدزاده ازاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
27 30095459 امین سلمانی مقدم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
28 30073371 اميد عباسي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
29 30095284 امیر حسین احمدی سرخ مهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
30 30267008 علی کامکار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
31 30095194 محمد رضا حسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
32 30052958 عليرضا عزيز زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
33 30265613 محمد حسین عباسی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
34 30054524 محسن صحرائي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
35 30063945 مهدي پاشاپور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
36 30072033 عماد دبستاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
37 30056532 عليرضا فرجي کوهی خیلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
38 30094452 مهدی رامندی نیکو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
39 30073070 حسن نبهان زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
40 30129495 محمد مرادیان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
41 30266918 عرشیا خداوردی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
42 30062459 مهدي شعاعي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
43 30069423 پوريا اسمعيلي میدانسری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
44 30266907 دانیال حقگوی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
45 30266908 امیرفرهنگ بریجانی کروائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
46 30056971 علي عباسي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
47 30046732 مهران مارزي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
48 30046756 ماهان مارزي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
49 30069420 ابوالفضل ميرزايي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
50 30266754 رضا نیکبخت کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
51 30108856 امیر رضا حسنلو کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
52 30013967 اميرحسين احمدزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
53 30108933 رضا روشن کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
54 30108928 علیرضا رمضانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
55 30161429 محمدمهدی گراییلی افرا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
56 30266709 سید علی حسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
57 30265451 صابر صالحی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
58 30265582 فردين فراغنه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
59 30266372 ابوالفضل پرند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
60 30129417 سید پویا علی نیا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
61 30266706 امیر حسین ملازاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
62 30069095 مهرداد مستحسن کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
63 30129448 محمدتقی نمازی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
64 30094798 امیرحسین صفاری ورمزانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
65 30098188 محمد فارسیانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
66 30097384 علیرضا داوری نیا کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
67 30129509 پوریا ربانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
68 30098547 علی کابلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
69 30098511 امیرحسین خلیفه قلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
70 30266614 علی فرزانگان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
71 30095360 حسین صحرائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
72 30129570 امیرمحمد بختیار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
73 30265814 سید سجاد اعرابی مقدم کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
74 30034290 سيد افشين موسوي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
75 30265964 مبین آقایی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
76 30055834 حميدرضا بهادري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
77 30109257 مهدی طاهرخانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
78 30129563 عرشیا خالداری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
79 30245117 امیر حسین ثامری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
80 30094567 محمد یوسفی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
81 30071967 محمدرضا رمضاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
82 30266063 آریا گودرزی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
83 30266392 حسین رضا زینی وند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
84 30097919 محمد غفاری نژاد نقندر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
85 30020880 كيان رضائي جوریابی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
86 30095021 شاهین رزمجویی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
87 30071971 عليرضا برزه کار کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
88 30097655 محمد سینا عبدالحسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
89 30027190 پويا عليپورفخري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
90 30098264 امیرحسین طاهری نژاد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
91 30098177 یونس مهدوی کفشگرکلائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
92 30055502 محمدطاها نوري شورکچالی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
93 30098106 شایان طالبی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
94 30070579 سيد محمد ميري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
95 30095423 علی عابر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
96 30094760 امیرحسین یاوری فرد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
97 30098019 محمد سجاد هنرور کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
98 30039332 سعيد بيگي ايرانشاهي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
99 30073349 محمدرضا نعمتي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
100 30095319 علی اصغر تشتر کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
101 30109271 شهاب سایه بان کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
102 30097116 محمد صفر بیرانوند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
103 30265724 نيما قنبرزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
104 30265892 محمدرضا مهین خاکی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
105 30095232 مهدی عباس زاده سورمی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
106 30265865 محمد حسین طهری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
107 30265866 سعبد شاه ابادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
108 30072162 اميرحسين يارمحمد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
109 30109250 مهدی فلاحی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
110 30095007 امیرحسین عبدالحسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
111 30095791 فرزین پرمایه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
112 30068541 مهدي مزروعي کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
113 30109089 سجاد امان الهی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
114 30098622 محمدعلی داودآبادی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
115 30066310 علي نوري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
116 30129548 امیررضا عوض زاده کاکرودی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
117 30066602 مهدي حسيني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
118 30265452 علی نعمتی لیرمنجانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
119 30094967 علی پارسائی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
120 30064892 اويس لري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
121 30098146 صدرا مصلحتی کوچصفهانی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
122 30129541 اميرحسين وليخاني کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
123 30095652 عرفان کاوسی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
124 30109110 مصیب همایون کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
125 30265350 علی صیدعلی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
126 30095180 سید سچاد حسینی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
127 30097865 امیر آصفی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
128 30053354 مهدي عليزاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
129 30150041 محمد طاها حساس کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
130 30095758 امیررضا نصرتی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
131 30245057 علی نوری یگانه کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
132 30095826 محمدجواد اسحاقی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
133 30094336 کورش زیگلری بیک کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
134 30083340 رضا محمدی نجف اباد کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
135 30030481 مسعود علي زاده کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
136 30071454 اميرحسين آوي. کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
137 30203136 بهمن سایه وند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
138 30244753 فرهاد محمودی میمند کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
139 30098065 محمدرضا صابري کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
140 30082987 محمدحسین شجاعی کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم
141 30095269 علی رضا ناظری کــومیــــته جوانان -- آقایان -- منفی 61 کیلوگرم

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.