لیست ثبت نام شده ها

ردیف کد عضویت نام تیم نام
نام خانوادگی
مسابقه عکس
1 30069503 ایمانی مليكا برزگر کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
2 30160947 ایمانی ساجده رضایی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
3 30069510 ایمانی مريم يزداني کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
4 30060329 شوتوکان jska زهرا برزگر کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
5 30040597 شوتوکان jska مريم خيري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
6 30015931 شوتوکان jska بيتا علي پور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
7 30070582 دهقان هانيه منفرد کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
8 30070585 دهقان ستاره شكري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
9 30070583 دهقان ساجده كاوه کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
10 30161616 اسطوره(اصفهان) ملینا فتحی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
11 30161621 اسطوره(اصفهان) مینا تاجمیر ریاحی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
12 30069221 اسطوره(اصفهان) فاطمه ياحي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
13 30161848 آسا گستران الهه افزا کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
14 30161849 آسا گستران مهدیه زارعی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
15 30161844 آسا گستران زهرا رستگار کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
16 30161382 هیات کاراته استان مرکزی فاطمه روستائی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
17 30098435 هیات کاراته استان مرکزی ساحل پورصفایی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
18 30098320 هیات کاراته استان مرکزی فاطمه مشايخي نظام آبادي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
19 30267575 پارسیان احلام عذار کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
20 30267567 پارسیان نرگس فرج کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
21 30266903 پارسیان هانیه سلامات کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
22 30224086 مرکز قهرمانی ابائیان امل سحر علایی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
23 30224087 مرکز قهرمانی ابائیان امل مانا علایی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
24 30223951 مرکز قهرمانی ابائیان امل فاضله رضایی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
25 30265709 زنجان الف سمیرا یزدانی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
26 30046084 زنجان الف نگين ابراهيمي تازه کند کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
27 30033141 زنجان الف مليكا عزيزي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
28 30071853 بانون سنندج تارا جعفري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
29 30267337 بانون سنندج آنیتا محمدی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
30 30267429 بانون سنندج پریسا احمدی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
31 30062896 الماس کرمان زهرا سرداري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
32 30119370 الماس کرمان رقیه رحیم آبادی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
33 30267517 الماس کرمان سایه امیرزاده گوغری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
34 30182676 مرودشت فاطمه سجادیان کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
35 30182581 مرودشت سیده فاطمه سجادیان کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
36 30265408 مرودشت هانیه زارع کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
37 30094440 اهورا کرمانشاه سوگند غلامی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
38 30043188 اهورا کرمانشاه پرينا کريمي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
39 30043187 اهورا کرمانشاه صبا اميريان کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
40 30082687 فارس قشقایی2 ژینا چراغی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
41 30095071 فارس قشقایی2 مریم هدایتی ده نو کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
42 30139945 فارس قشقایی2 فرزانه رضائي فرودي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
43 30095256 حدیث دارابی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
44 30095249 الناز قربانی پور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
45 30095258 بیتا چله دوان کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
46 30267292 ژین سارا صالحی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
47 30068952 ژین كيميا محمودي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
48 30267268 ژین هلیا چاره طلب کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
49 30267298 امید مهلا سعیدی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
50 30267183 امید زینب اثنی عشری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
51 30266625 امید فاطمه معافی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
52 30161892 شهرستان قدی ریحانه حسین وند کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
53 30161884 شهرستان قدی فاطمه حیدری ویری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
54 30058334 شهرستان قدی نگين شقاقي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
55 30267290 تیم تهران فاطمه سهامی علی محمدی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
56 30267278 تیم تهران فاطمه میرزائی بنفش تپه کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
57 30267285 تیم تهران ریحانه سلیمان زاده کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
58 30109100 خراسان رضوی الف فائزه هنرمند کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
59 30057162 خراسان رضوی الف ريحانه پيرزاد کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
60 30043699 خراسان رضوی الف عاطفه جهانگيري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
61 30042761 بندرعباس مهشيد سليماني کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
62 30265808 بندرعباس فاطمه امینی پور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
63 30042774 بندرعباس محدثه مرادي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
64 30042769 بندرعباس معظمه امام رضا کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
65 30160548 بندرعباس مریم موسائی باغستانی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
66 30042781 بندرعباس مريم عباسي دومشهری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
67 30095218 الهه پاشازاده خونیق کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
68 30267249 فاطمه مددی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
69 30095264 شیما براتی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
70 30266510 فاطمه خواجه وند معصومه مصطفائی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
71 30057383 فاطمه خواجه وند فاطمه خواجوند. کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
72 30095096 فاطمه خواجه وند فاطمه منصوری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
73 30053885 مقدم پروانه سليماني کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
74 30098043 مقدم ملیکا بیرقی احمد آباد کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
75 30098074 مقدم ;کیمیا بیرقی احمد اباد کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
76 30093708 اصفهان عطیه طالبی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
77 30213202 اصفهان فیروزه دری دولت آبادی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
78 30093907 اصفهان نگار دری دولت ابادی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
79 30057980 هیات کاراته اصفهان گلناز شاهزيدي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
80 30057979 هیات کاراته اصفهان يگانه شهپري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
81 30057978 هیات کاراته اصفهان عرفانه مساح کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
82 30266411 هرمزگان سارا زمانی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
83 30266405 هرمزگان افسون بذرکار کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
84 30061960 هرمزگان وصال حسيني صادق کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
85 30172181 اسرا هستی بیرانوند کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
86 30266886 اسرا فاطمه امیری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
87 30172180 اسرا مبینا بازگیرریمله کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
88 30266800 بندرامام رعنا رست کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
89 30098197 بندرامام فاطمه حیاطی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
90 30098216 بندرامام رضوان بهمنی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
91 30119297 جوانان زینب شیخ حسن ارباب کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
92 30119332 جوانان نرگس نظری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
93 30119294 جوانان سپیده امینی صومعه کبودین کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
94 30094053 فارس قشقایی1 نجمه مختارپور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
95 30042894 فارس قشقایی1 زهرا طاهري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
96 30095227 فارس قشقایی1 فاطمه براتی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
97 30108694 مهر فائزه اندرخور یامچی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
98 30098466 مهر محدثه عظیمی زره ناس کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
99 30051068 مهر آيتك نظرپور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
100 30149995 اوج عسل کیا روستا کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
101 30055129 اوج نازنين بخشي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
102 30095261 اوج مونا ابراهیمی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
103 30053866 مرجان ملك پور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
104 30053867 تينا نصيري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
105 30053868 نيلوفر بابازاده کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
106 30097903 هليا بني اسد فاطمه عمادی کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
107 30160487 هليا بني اسد زهرا سودبخش کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
108 30055457 هليا بني اسد هليا بني اسد کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
109 30119341 آرزو لونجی ستاره خاکپور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
110 30109103 آرزو لونجی شکیلا فلاح کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
111 30013303 آرزو لونجی آرزو لونجي کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
112 30108962 كمربند مشكي آتنا گرامی پور کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
113 30109031 كمربند مشكي شقایق حق بین گله پردسری کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان
114 30067644 كمربند مشكي مائده مكاري کاتـــا تیمی جوانان -- بانوان

©  کليه حقوق خبری و تصويری اين سايت متعلق به فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران می باشد. استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.