سامانه ملی کاراته

به نکات ذیل توجه فرمائید
 • پاسخ نامه های ارسال شده از طریق لینک پیگیری و دریافت پاسخ قابل دریافت و مشاهده می باشد.
  - ثبت شماره کارت ملی الزامی است. جهت پیگیری و اطلاع از پاسخ نامه ، ورود شماره کارت ملی ثبت شده مورد نیاز است در غیر اینصورت مشاهده پاسخ نامه امکان پذیر نیست.
  - کد پیگری ایجاد شده توسط سیستم را حتما یادداشت و در حفظ و نگهداری آن کمال دقت داشته باشید.
پیشنهادهای قابل پذیرش
  1. پیشنهاد واضح و همراه با راه حل عملی و اجرایی باشد.
  2. پیشنهاد در چارچوب وظایف، اختیارات و ماموریت های فدراسیون باشد.
  3. پیشنهاد می تواند فردی یا گروهی باشد.
  4. پیشنهاد نمی تواند شامل عناوین پژوهشی و تالیف مقالات باشد.
  5. پیشنهاد باید عاری از انتقادات و شکایات باشد.
  6. پیشنهاد باید با فرهنگ سازمانی انطباق داشته باشد.
  7. پیشنهاد باید از نظر فنی و تخصصی قابلیت اجرای داشته باشد.
  8. پیشنهاد نباید از نظر اجرا تبعیض آمیز بوده و منافع طبقه خاصی را تامین نماید.
  9. پیشنهاد نباید مستلزم زمان طولانی، افزایش هزینه ها و یا احتیاج به منابع انسانی زیاد داشته باشد.
  10. پیشنهاد نباید ایده آل و دور از دسترس باشد.